Ett område, två länder, tre kulturer

Vilseledande information och grova faktafel om Regionprojekt Vaajma

Tidningen Affärer har bara valt att bara återge en liten del av Regionprojekt Vaajma:s verksamhet och helt utelämnat det positiva arbete och resultaten som uppnåtts i alla delprojekt. Man har också valt bort möjligheten att intervjua folk i Frostviken, i de norska kommunerna och har heller inte varit i kontakt med de sakkunniga huvudprojektledarna.

 

I reportaget och uppslagen finns så mycket faktafel att trovärdigheten kring hela reprotaget i tidningen Affärer faller helt.  

 

 

Detta vill vi bemöta från projektets sida.

 

”Så har projektpengarna använts”

Projektsamarbetet har pågått i drygt 5 år och följande kostnader finns att redovisa.

 

En förstudie/förprojekt (2008) kostade ca 800 000 kr.  Det föregående projektet Mitt-Skandinaviskt Regionprojektet (2009-11) kostade ca 21 miljoner och nuvarande Regionprojekt Vaajma har en budget på 15, 5 miljoner kr, totalt ca 37 milj. kr. Här skriver tidningen att projektet använt 42 milj. kr. Fram till sista mars 2013 kan vi redovisa totala kostnader på ca 27 miljoner totalt.  

 

Förra året, 2012, redovisade projektet kostnader på totalt 2 581 000 kr (svenska) och 2 324 000 kr (norska), totalt 4,9 milj. kr inte drygt 8 milj. kr som påstås i reportaget.  Av kostnader uppgick personalkostnaderna till 1 850 000 kr (2, 8 tjänster svenska) och 1 186 000 kr (1, 75 tjänster norska) totalt drygt 3 milj. kr. I dessa personalkostnader finns även direktfinansierade kostnader för kommunalt anställda som bidrar med tid i projektet.  Alltså långt ifrån drygt 5 milj. kr som uppges i artikeln.

 

Enligt reprotaget skulle projektet ha rest för 760 000 kr. I själva verket uppgick kostnaderna för resor till 184 000 kr (svenska) och 90 000 kr (norska), totalt 274 000 kr. Kostnaden för resor avser resor till och från projektmöten inom Vaajma med mycket stora avstånd och med kommunernas leasing/hyrbilar.

 

Det påstås också att projektgruppen bott på hotell och konfererat för 500 000 kr förra året. Det finns 5 projektgrupper och en styrgrupp och ingen har gjort en enda övernattning. Vad beträffar mat så är det endast luncher som bjudits på i samband med projekt – och styrgruppsmöten. Under samma post ”Övriga kostnader” ingår även hyra av möteslokaler, kostnader för produktion, tryck och distribution av tidningen Vaajma och genomförande av en Ungdomskonferens med 150 ungdomar från regionen samt diverse andra kostnader. Den totala summan för Övriga kostnader uppgick till 192 000 kr (svenska) och 265 000 kr (norska), totalt 457 000 kr.

 

Vi kan konstatera att journalisten inte ens kunnat läsa innantill i de handlingar man begärt ut av Interreg kontoret på Länsstyrelsen. I tidningen anges de budgeterade kostnaderna för hela projektperioden som faktiska kostnader som projektet uppvisat. Alltså helt vilseledande uppgifter har publierats.

 

 

Övriga inslag i detta nr av tidningen Affärer innehåller en rad missförstånd och felaktiga uttalanden.

 

”Projektledningen har varit osynlig och pengarna har inte hamnat i de berörda områdena”

Projektet och projektledning har genomfört ett stort antal öppna folkmöten, projektmöten och styrgruppsmöten som varit förlagda till Hotagen/Ansättfjällen där också kommunala representanter och kommunstyrelsens ordförande i Krokom medverkat.

 

Den svenska huvudprojektledaren har även deltagit i flera Ansättfjällen: s styrelsemöten, Valsjöbyn: s byalagsmöten, möten med Valsjöns Fiskevårdsområdes styrelse om finansiering av fiskodling, hållit 1: a majtal och deltagit i aktiviteter på skolan i Valsjöbyn och gjort otal besök på Valsjöbua.

 

Företagen och byalagen i området har tjänat pengar på att hyra ut lokaler, sålt fika, luncher mm. Projektet har också betalt taxiresor (taxiföretag från Bakvattnet och Valsjöbyn) för skolbarnen i Valsjöbyn: s skola för att de kunna ha utbyte med skolbarnen i Sörli skola. Projektet har också köpt tjänster av företag och gett privatpersoner arvoderade uppdrag i området (utredningar, kundundersökningar, taxiresor, konferenser mm.).   

 

Vidare har projektledningen aktivt arbetat med bredbandsfiberarbetet i Hotagen, skrivit ansökan om LEADER projekt gällande inventering av boende i Valsjöbyn, genomfört en enkät- och kundundersökningar i området för att ta reda på vad gästerna tycker om Ansättfjällen.

 

Projektet har aktivt drivit på för införande av KURTAX (en frivillig symbolisk avgift som alla som handlar eller köper tjänster i området bidra med) för att bygderna ska kunna få in medel för utveckling och förbättrad service i området.

 

Projektet har marknadsfört Ansättfjällen i annonser, på mässor, i affärscentra, producerat evenemangskalender mm.

 

Det har gjorts flertalet reportage i Tidningen Vaajma från området och tillsammans med Radion Krokom deltagit i radioutsändningar mm. 

Projektledning och styrgruppen har också engagerat sig i sameras rovdjursproblematik och anordnat seminarium (maj 2011) för samebyarna i Krokoms kommun dit statssekreterare Magnus Kindbom från Landsbygdsdepartementet bjöds in och deltog tillsammans med press och media. Vidare också arrangerat en rundresa i området (april 2010) med förre statssekreteraren Johan Tiedemann och politiskt sakkunnige Joachim Glasell, som bland annat fick träffa företagare och besöka företag i området.

 

Gällande gränshinder så har projektet tydligt informerat i tidningen Vaajma och på hemsidan om de aktiviteter som genomförts. I det tidigare MSR projektet hade projektledningen möte med Hans Andersson den 20 juli 2010 och efter samtal beslöt styrgruppen att uppdra Hans Andersson att hjälpta till med lobbying kring gränshindersfrågorna på Socialdepartementet och på berörda myndigheter. Det var en uppskattad insats som dessvärre inte hjälp regionen att finna lösningar på gränshindersfrågorna. 

 

Beslut om förändringar som åtgärdar gränshindren handlar till stor del om lagändringar på både svensk och norsk sida. Dessa lagändringar är långa processer som i vissa fall leder till vissa förbättringar, men i huvudsak inte är möjliga att förändra. 

 

På ett möte den 3 september med representanter från projektledning och styrgruppen på Rörvattnets Fjällhotell deltog Hans Andersson. Här föreslog Hans Andersson själv att inför kommande val i september 2010 så var det ingen idé att jobba vidare med lobbyingen. Det skulle ta minst fram till början av 2011 innan den nya regeringen var varm i kläderna och arbete skulle kunna återupptas. Det som förändrade projektets strategi med fortsatt engagemang av Hans Andersson var att kommunstyrelsens ordförande i Krokom, Maria Söderberg, blev invald i Centerns riksstyrelse. Därigenom fick hon direkta ingångar till olika departement och ministrar för bearbetning/lobbying för region Vaajma som pilotregion och gränshinder.

 

Arbetet fortgår med lobbying och projektet har skickat skrivelser, gjort uppvaktning av Näringsminister Annie Lööv och Statssekreteraren Marita Ljung på Näringsdepartementet. Bjudit in och haft besök av Handelsminister Ewa Björling där vi efter diskussioner blev lovade att gränshinderfrågorna hade högsta prioritet i det Nordiska ministerrådet, då Sverige nu är ordförandeland (2013). En uppföljningsskrivelse är också skickad till Handelsminister Eva Björling (maj 2013) där projektet kräver svar på vad som gjort kring gränshindersfrågorna i nordiska ministerrådet.

 

På den norska sidan har både den norska huvudprojektledaren och politiker i Lierne och Røyrvik kommuner uppvaktat regionala politiker, stortingsledamöter samt regeringen för lobbying och skrivelser kring gränshinders-, rovdjurs-, skoter- och boendefrågor.

 

 

”Kritiken mot Vaajma är stor och som ett ödets ironi är projektet döpt med ett samiskt ord – Vaajma – som betyder en sinnesvag person”

Att kritiken mot Vaajma är stor är en klar överdrift även om vi självklart respekterar att folk har åsikter om projektet. Men om de kritiska rösterna som kommit till tals i artiklarna själva hade tagit ansvar för att söka information om vad projektet gör så hade en hel del missförstånd och felaktiga uttalanden kunna undvikas. Förutom alla folkmöten som genomförts så har alla boende i regionen fått tidningen Vaajma i brevlådan 5-6 ggr/år, vi har en hemsida som ständigt uppdateras, www.vaajma.com, och de som gillat vår Facebooksida, www.facebook.com/vaajma, har fått snabb info om vad som sker i projektet. 

 

Det som däremot är upprörande är att tidningen Affärer publicerar påståenden i artikeln utan att kontrollera om uppgifterna stämmer. Att det samiska ordet Vaajma skulle betyda ”sinnesvag person” är helt fel. Om man går in på sametingets hemsida och klickar på ordbok och väljer ordet hjärta så får man upp två stavningar av ordet på sydsamiska, det ena är Vaajma och det andra Vaajmoe. Det första är mer vanligt förekommande i det södra språkområdet inom sydsamiskan och det andra i det norra språkområdet, men båda är korrekta. Det ord som delvis skulle kunna stämma med det som beskrivs i artiklarna i tidningen Affärer är om man stavar Vajma med ett ”a”, då blir översättningen till svenska – klaga och bära sig åt, vara grinig.

 

 

Vi som arbetar i Regionprojekt Vaajma välkomnar åsikter om projektet och dess arbete och tar självklart till oss av kritik och synpunkter, men ren smutskastning utan belägg är oerhört tråkigt och vi projektledare känner oss kränkta. Vi förstår heller inte hur detta skandalreportage kan publiceras utan granskning av Östersundsposten och ansvarig utgivare.

 

 

Krokom 2013-06-14

Tommie Jirhed, svensk huvudprojektledare

Regionprojekt VaajmaTillbaka
Erika Winterlia Skribent Erika Winterlia

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013