Ett område, två länder, tre kulturer

Två delprojekt avslutas

Den 26. september 2013 besluttet styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma å gjøre noen endringer i prosjektets aktiviteter og organisering. Styringsgruppen gikk gjennom oppnådde resultater hittil og prioriterte tiltak og aktiviteter frem til prosjektslutt i august 2014. I sine prioriteringer la styringsgruppen avgjørende vekt på hvilke aktiviteter som kan føres videre etter at prosjektfinansieringen opphører. I dette ligger det at merverdiene av aktivitetene må være større enn kostnadene ved å drive aktivitetene.

 

Två projekt avslutas

Den største endringen er at to delprosjekt avsluttes, helse og ungdom.

– Att vi tagit beslutet att avsluta två projekt innebär inte att vi kommer att sluta följa dessa områden. Arbetet är mycket viktigt men inom projektet såg vi små möjligheter att komma vidare. Projekten har varit viktiga för att visa på vad som kan åstadkommas när man samarbetar. Vi tror att de upparbetade kontakterna kommunerna emellan kommer att fortsätta utan att de drivs i projektform, säger Gudrun Hansson, s, kommunalråd i Strömsund och styrgruppens ordförande.

 

Väletablerat

Delprosjekt helse har langt på vei kommet i mål med sitt arbeid. Det nettverket som er etablert mellom virksomhetslederne innen helse og omsorg og innen folkehelse videreføres, og det samarbeidet som er etablert mellom legene, i hjemmesykepleie/hjemmetjeneste og om personalressurser og kapasitet skal utvikles videre. Det samme gjelder folkehelsearbeidet. Men ansvaret flyttes nå fra prosjektet til kommunene. Styringsgruppen finner ikke grunn til å starte nye samarbeidstiltak innen helse på det nåværende tidspunkt. 

 

Skapat mötesplatser

Delprosjekt ungdom har gjennomført tre ungdomskonferanser, to intervjurunder og det er etablert flere møteplasser for barn/unge opp til ungdomsskole/högstadie. Flere av de ønskene som ungdommene har fremmet i ungdomskonferansene og intervjurundene er gjennomført i regi av kommunene, idrettslag og andre. Prosjektet har imidlertid ikke klart å etablere tett kontakt med mer voksen ungdom (15–25 år). Mye av årsakene ligger i at denne gruppen befinner seg utenom regionen i forbindelse med utdannelse og jobb. Aktiviteter rettet mot denne gruppen har vært enkeltstående arrangement som har vært svært kostnadskrevende. 

De andre delprosjektene – Skole, Næringsliv og Informasjon – drives videre i henhold til vedtatte prosjektplaner. Hovedprosjektet vil fortsatt ha hovedfokus på grensehinder og innflytting.Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013