Ett område, två länder, tre kulturer

Svårt uppdrag att riva gränshindren

En modern landsbygd utan gränser. Det är Regionprojekt Vaajmas vision. Orden ”utan gränser” signalerar ambitionen att bryta ned gränser och sudda ut riksgränsen. En del har projektet lyckats med, men mycket arbete återstår.

 

Det har varit svårt att bryta ned gränshindren i regionen. Foto: Mårten Wikner

 

Projektets ambition att reducera gränshindren har varit ett av huvudmålen för Regionprojekt Vaajma. Projektet har uppvaktat både regionala och centrala myndigheter liksom riksdag, storting och regering i de båda länderna.

– Tidlig i prosjektperioden ble det skapt store forventninger i befolkningen på norsk side knyttet til svenske priser på alkohol, tobakk og biler. Dette ville i så fall skapt store endringer i norsk alkohol- og avgiftspolitikk, og det ville skapt presedens for andre deler av landet. Prosjektet har derfor ikke brukt ressurser på dette, säger norske huvudprojektledaren Kjell Schive.

 

Bidragit med lösningar

Inom andra områden har projektet bidragit med lösningar, men arbetet med att bryta ned gränshindren har varit både tungt och tidskrävande.

– Dette har sammenheng med at endringer krever politiske prosesser og endringer i lover og forskrifter. Og ikke minst det forhold at løsningene krever tilslutning i to land, og i enkelte tilfelle i EU. Flere av de grensehinder som prosjektet har arbeidet med over lang tid, har det ikke vært mulig å løse, säger Schive.

 Det gäller bland annat förenkling av tullregler för ren, renkött och produkter av ren samt för hantverk, brukskonst och lokalproducerad mat. Parallellt med att vissa gränshinder bryts ned, tillkommer nya. Ett av dem är till exempel reglerna för tullpassering av hund och katt.

– Regionprosjektet har tatt saken opp med Mattilsynet på norsk side uten at det har ført til resultat, säger Schive.

 

Besvikelse över utebliven pilotregion

Både han och den svenske huvudprojektledaren Tommie jirhed är lite besvikna över att projektet inte lyckats åstadkomma fler förändringar, inte minst att få till stånd en pilotregion.

–  Pilottiltak er nært knyttet til grensehinder, og det var en viktig forutsetning for oppstarten av regionprosjektet, både fra kommunene og fra EU/Interreg, at det skulle gjennomføres pilottiltak i regionen. Det er derfor skuffende at sentrale myndigheter ikke har fulgt opp finansieringen med å gjennomføre pilottiltak, säger Kjell Schive.

– Nu är det upp till de lokala politikerna i området att föra dessa frågor vidare och ligga på när det gäller att bryta ned gränshindren, säger Tommie Jirhed.

 

Faktaruta: Dessa gränshinder har projektet arbetet med

Arbeidgiveravgift

Regionprosjektet har i flere år arbeidet for en forenkling av reglene for betaling av arbeidsgiveravgift. Problemet har spesielt vært knyttet til svenske statsborgere bosatt i Sverige og med arbeidsinntekt både i Norge og i Sverige. Ulike satser og regler for arbeidsgiveravgift i Sverige og Norge har lenge vært et grensehinder for både arbeidstakere og arbeidsgivere.

Fra 1. juni 2012 trådte det i kraft endringer i EU-forordningen som regulerer dette. Forordningen gjelder alle EU/EØS-borgere, og innen Norden gjelder regelverket også tredjelandsborgere. Det er imidlertid et viktig prinsipp at personer som utfører arbeid i to eller flere land, bare skal omfattes av lovgivningen i ett av landene. De skal videre behandles som om de hadde hele sin inntekt i det landet der de er omfattet av lovgivningen. Ytelser og avgifter i dette landet skal beregnes som om hele inntekten var opptjent der. Dette gjelder uavhengig av om det er ulik eller lik arbeidsgiver i ulike land.

Det betyr at dersom en svensk statsborger bosatt i Sverige har under 25 prosent av sin inntekt i Sverige og over 75 prosent av sin inntekt i Norge, skal det betales norsk arbeidsgiveravgift til Norge både for den svenske og den norske delen av inntekten.

Det finnes imidlertid overgangsbestemmelser som innebærer at arbeidstakere kan opprettholde tilknytningen til det svenske trygdesystemet i ti år etter at Norge ble omfattet av den nye forordningen. I så fall må det betales svensk arbeidsgiveravgift for hele inntekten.

Etter nesten fem års arbeid er dermed denne saken løst, og det er gjort viktige avklaringer i regelverket. Regionprosjektet har bidratt i dette arbeidet.

Enkelte bestemmelser i svenske og norske regler knyttet til sosialforsikringer oppleves fortsatt som grensehinder. Dette må det arbeides videre med.

 

Momsdeponering ved flytting av arbeidsmaskiner over riksgrensen

Tidligere har reglene vært slik at midlertidig flytting av arbeidsmaskiner over riksgrensen krevde tollbehandling. Det vil si innbetaling av moms før grensepassering. Momsen ble senere avregnet i det ordinære momsoppgjøret, men ordningen representerte en betydelig likviditetsbelastning for entreprenørene.

Dette er nå løst gjennom en enklere meldeplikt (på linje med ordningen for jaktvåpen). Prosjektet har mottatt melding om at dette er på plass, men tilhørende forskrifter er enda ikke utarbeidet. Dette må følges opp.

 

Scooterleder over riksgrensen

Befolkningen har hatt et sterkt ønske om å få på plass transittleder for snøscooter, og prosjektet har arbeidet opp mot myndighetene for å få på plass en forsøksordning i regionen.

Norsk myndigheter har nå lyst ut en forsøksordning som gjelder til sammen cirka 100 kommuner. Lierne og Røyrvik arbeider nå med et planarbeid som både omfatter transittleder og rekreasjonsløyper.

 

Rovdyrforvaltning

Rovdyrtrykket representerer en stor utfordring for husdyreiere, reineiere og befolkningen generelt. Dette ble dokumentert i rapporten «Rovdjursförvaltning i Mittskandinaviska gränsregionen baserad på nationella acceptanskriterier för rovdjur» i fase 1. Rovdyrforliket i Stortinget forhindret videre arbeid med dette. Nå er det fra flere politiske partier tatt til orde for å se på rovdyrforliket på nytt, og regionprosjektet har arbeidet gjennom ulike kanaler for å påvirke prosessen. Dette har ført til at det største opposisjonspartiet i Norge ser positivt på en felles norsk-svensk forvaltning av de store rovdyrene.

 

Politisamarbeid

Regionprosjektet har tatt initiativ for å få utredet politisamarbeid på tvers av riksgrensen. Utredningen peker på flere områder som kan bidra til bedre løsninger, større politinærvær og dermed bedre sikkerhet for befolkningen. Utredningen finansieres av regionprosjektet.

 

Fiber over riksgrensen

Prosjektet har tatt initiativ til og finansiert en utredning om mulighetene for legging av fiberkabel over riksgrensen. Utredningen konkluderer med at det ikke foreligger slike hindringer. Arbeidet drives nå videre av kommunene.

 Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013