Ett område, två länder, tre kulturer

Svalt intresse för önskemålet om att bli pilotregion

Gör Vaajma till ett pilotområde för regional utveckling i ett glesbefolkat område. Det förslaget har lagts fram till både departement och statsråd. Något svar har ännu inte kommit. Nyligen är en ny skrivelse skickad till samarbetsministrarna i Nordiska ministerrådet.

Regionprojekt Vaajma har uppvaktat både näringsdepartementet, näringsminister Ewa Björling och flera statssekreterare för att få gehör för gränsproblematiken och önskan om att få bli ett pilotområde. Här är Anders Andersson, kommunchef i Strömsund, Gudrun Hansson, (s), kommunalråd i Strömsund, Tommie Jirhed, svensk huvudprojektledare samt Maria Söderberg, (c), kommunalråd i Krokom i Stockholm för att uppvakta statssekreteraren Marita Ulvskog, (s), 2012.

 

Ett av Regionprojekt Vaajmas huvudmål är att ”regionen ska vara en pilotregion för svensk och norsk regionalpolitik, och minst tre pilotinsatser bör initieras under projektperioden”.

För att förverkliga detta skickades en skrivelse till svenska näringsdepartementet 2012. ”Det finns flera uppenbara gränshinder som kräver politiska beslut för att undanröja. Vi vill därför uppmana regeringen att göra Vaajma till pilotområde för regional utveckling i ett glesbefolkat område”, stod det bland annat i skrivelsen.

 

Hämmas av gränshinder

Där lyftes de stora skillnaderna mellan länderna fram och att de drivkrafter som finns i området hämmas av olika gränshinder. I skrivelsen fanns flera förslag till lösningar. Bland annat att kravet på tulldeklaration för maskiner som inte stadigvarande brukas på andra sidan gränsen tas bort. Och att en försöksordning för tullfri handel med renar och renkött, som har sitt ursprung i regionen, bör införas. Problemet med den stora skillnaden i arbetsgivaravgift mellan Sverige och Norge föreslogs kunna lösas genom ett differentierat system, något som fungerat mycket bra i Norge som har en framgångsrik distriktspolitik.

– Det här är stora och tuffa frågor att ta sig an, och det tar betydligt längre tid än ett par år att lösa. Det har varit svårt att komma till tals i frågan och vi har inte ännu fått något svar på vår skrivelse, det måste vi kräva innan projektet tar slut. På beslutsnivå verkar man vara ganska enig om att de åtgärder som ska göras gällande gränshinder ska gälla för hela norsk-svenska gränsen och inte bara i ett område. Det är naturligtvis en besvikelse, säger svenske huvudprojektledaren Tommie Jirhed.

 

100 gränshinder

Nordiska ministerrådet har definierat 100 gränshinder, av dessa beräknas omkring tio stycken per år lösas. Men vilken plats i turordningen har gränshindren i Vaajma? Nyligen har en ny skrivelse skickats till norska och svenska samarbetsministrarna i Nordiska ministerrådet. Uppmaningen i skrivelsen är att ett pilotprojekt inrättas i gränsområdet mellan Sverige och Norge för att i begränsad skala pröva insatser som kan eliminera de svårigheter som idag finns för medborgarna i de nordiska gränsområdena”.

 

–  Vi måste få ett tydligt svar på frågan innan projekttiden tar slut. Sedan ser jag det som mycket viktigt att ansvariga politiker i kommunerna jobbar aktivt och pressar på från politikerhåll. Där tycker jag att intresset har varit lite svalt, säger Tommie Jirhed.

 

Satt på kartan

Kommunalrådet i Krokom, Maria Söderberg, (c), menar att projektet har haft en viktig uppgift när det gäller att belysa de gränshinder som finns i regionen. Men arbetet skulle ha varit bättre samordnat:

– Vi har inte lyckats med huvudmålet, att skapa en pilotregion. Sett i efterhand har vi varit för dåliga på att samordna våra påtryckningar. Vi har jobbat på var sitt håll och tryckt på mot regering och storting men vi skulle ha arbetat mer tillsammans istället, säger hon.

Samtidigt vill hon inte underskatta betydelsen av att ha satt området på kartan.

–  Medvetenheten om vårt område har ökat, men från politikerhåll har vi fått ganska tydliga signaler om att insatser för ett enskilt område inte görs. Att bli en pilotregion var ett väldigt högt uppsatt mål och frågan är om det någonsin hade gått att genomföra. Vi är ju dessutom två nationalstater, säger Söderberg.

Gudrun Hansson, (s), kommunalråd är inte heller nöjd över att inte ha nått huvudmålet.

–  Min personliga uppfattning är att gränshinder är en alltför stor och svår fråga och rör flera ansvarsområden på nationell nivå. Det har varit ett svalt intresse på departementsnivå även om man förstår problematiken. Men att sträcka sig till att föreslå en pilotregion verkar inget departement vilja ta ansvar för, säger hon.

 

Hur ska ni fyra kommuner arbeta vidare med frågan?

Min förhoppning är att vi fortsätter vårda de kontakter vi skapat över gränsen. Frågan om pilotområde skulle jag nog tro att vi släpper, men när det gäller gränshinder kommer vi att fortsätta bevaka, säger Maria Söderberg.Tillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013