Ett område, två länder, tre kulturer

Huvudprojektledarna: Detta bör kommunerna jobba vidare med

Vilka frågor bör kommunerna arbeta vidare med när Regionprojekt Vaajma tar slut? Här följer huvudprojektledarnas förslag. Nu är det upp till kommunerna att ta över det projektet startat upp.

Den 31 augusti avsluttes Regionprojekt Vaajma. Det er ikke opp til prosjektledelsen å ta stilling til hvilke aktiviteter som skal videreføres. Det må kommunene hver for seg eller i fellesskap beslutte. Nedenfor har vi listet opp konkrete aktiviteter som bør videreføres. Hittil har innholdet i aktivitetene vært definert av prosjektet og av deltakerne i aktivitetene (aktørene). I fremtiden må innholdet defineres av kommunene og aktørene.

 

Helsenettverket:

Samarbeid om korttidsplasser

Avtaler er inngått og må følges opp av kommunene.

 

Periodiske møter mellom virksomhetssjefene

Virksomhetssjefene bør møtes en till to ganger per år. Vertskapet bør gå på rundgang.

 

Folkehelse

Samarbeidet på området friskliv/folkehelse har kommet i gang på slutten av prosjektperioden, og deltakerne ser nytten av et fremtidig samarbeid og erfaringsutveksling. Kommunene har ulike stillingsandeler mellom 20 og 100 prosent på dette området. Gruppen ønsker å prioritere diabetes type 2, overvekt og ANDT (alkohol, narkotika, doping og tobakk). For at gruppen skal komme godt i gang med arbeidet, har prosjektet stilt 20 000 kroner til disposisjon for gruppen i perioden juni–august 2014. Pengene skal dekke reiser og møtekostnader. Timeforbruket i perioden juni–august føres som direktefinansierte kostnader. Merverdien av dette arbeidet vil først komme om mange år.

 

 Skolenettverket:

Periodiske møter mellom skoleansvarlige/rektorer.
For å kunne videreføre samarbeidet mellom skolene fremover, vil det være viktig at også nettverket mellom de skoleansvarlige fortsetter.

 

Forutsetninger og grunnlag for samisk språkundervisning.
Samisk språkundervisning er en viktig del av skolen for de elevene det gjelder. Samtidig er det ikke så mange samiske elever i Vaajmaregionen og kommunene løser ofte dette gjennom samarbeid med skole i andre deler av landet. En naturlig del av videreføringen av Vaajma vil derfor være å se nærmere på et tettere samarbeid innad i Vaajmaregionen.

 

Rådgivernettverket/SYV’ere.
Erfaringer de siste skoleårene viser at elevene i regionen er mer åpne for å se over grensen i valget til videregående opplæring (gymnasieskolan). Videreføring av nettverket vil spille en viktig rolle for å holde rådgiverne på hver sin side av grensen oppdatert om aktuelle saker/lovendringer i rspektive land, slik at de kan følge opp sine ungdomsskoleelever best mulig.

 

Felles aktiviteter Sørli/Valsjöbyn og Stortangen/Frostvikskolan.
Felles aktivitetsdager spiller en helt sentral rolle for skolesamarbeidet over grensen. Dette gjelder spesielt ut fra et sosialt perspektiv, men også sett i et språkperspektiv. Det å skape en felles sosial og språklig arena for barna i Vaajmaregionen vil gi efekter i mange år fremover.

 

Bruk av fjernundervisningsutstyret.
Fjernundervisningsutstyret gir gode muligheter til å utnytte kompetanse som finnes i ulike deler av regionen. Dette har for exsempel spansksamarbeidet vist allerede. Videre utvikling i bruk av dette utstyret vil kunne kompensere for manglende kompetanse i ulike deler av regionen fremover.

 

Informasjon:

Videreføring av tidningen Vaajma/felles informasjon til innbyggerne.
Den undersökning som är gjord kring etablering av en kommersiell tidning i Vaajmaområdet visade att förutsättningarna just nu är dåliga. Möjligheten till presstöd, som behövs för satsningen, har drastiskt förändrats. Projektet har, tillsammans med delprojekt Ekonomisk tillväxt, lämnat in ett förslag till styrgruppen om hur arbetet med informationsspridning kan organiseras och finansieras efter projektets slut.

 

Økonomisk tilvekst:

Destinasjon Vaajma

Att de lokala organisationerna får chansen att på ett bra sätt ta över stafettpinnen.

Med hjälp att finansiera en bra övergång kan man hitta egna sätt till ökad försäljning
och finansiering av vidare drift.

 

Kurtax

Ansättfjällen får ta del av det material som är framtaget. Då kan de på ett enkelt sätt etablera en egen modell för kurtax. Materialet kan också användas för en projektansökan för mer resurser.

 

Sommarlovsentreprenører

Att det lever vidare i någon form i regionen. Att man fortsätter att arbeta med ett gemensamt område, det skulle innebära bättre kvalitet med samarbete om fler ungdomar och idéer.

 

Hjemmesiden www.vaajma.com (informasjon og Destinasjon Vaajma)

Förslag till organisation och finansiering är lämnat till styrgruppen för beslut.

 

Nettverk næringsliv

Det nettverket som er bygd opp, bør videreføres. Det er opp til næringslivet selv å vurdere kostnader og nytte knyttet til dette samarbeidet.

 

Andre saker:

Politisamarbeid

Utredningen er ikke kjent når dette skrives, og det vil være opp til regionale og sentrale politimyndigheter å fatte beslutninger på grunnlag av utredningen. Likevel ser vi for oss at kommunene må påvirke beslutningsprosessen slik at løsningen blir til beste for befolkningen.

 

Rovdyrforvaltning

Rovdyrtrykket representerer en stor utfordring for husdyreiere, reineiere og befolkningen generelt. Dette ble dokumentert i rapporten «Rovdjursförvaltning i Mittskandinaviska gränsregionen baserad på nationella acceptanskriterier för rovdjur» i fase 1. Rovdyrforliket i stortinget forhindret videre arbeid med dette. Nå er det fra flere politiske partier tatt til orde for å se på rovdyrforliket på nytt, og regionprosjektet har arbeidet gjennom ulike kanaler for å påvirke prosessen. Dette har ført til at det største opposisjonspartiet i Norge ser positivt på en felles norsk-svensk forvaltning av de store rovdyrene. Dette arbeidet bør følges opp politisk.

 

Styringsgruppen

Styringsgruppen (i det minste kommunalråder/ordførere og kommunchefer/rådmenn) bør fortsette å møtes en till to ganger pr. år. Vertskapet bør gå på rundgang.

 

Scooterleder over riksgrensen

Det er nå åpnet for dette på norsk side, og Lierne og Røyrvik arbeider med planer.   Dialogen mellom norske og svenske kommuner må fortsette på dette området.

 

 Samarbeid bolyst og innflytterservice

Kommunene har stort sett de samme utfordringene på dette området, og særlig på norsk side forsterkes utfordringene på grunn av flere forhold som ligger utenfor prosjektets og kommunenes kontroll. Det understreker viktigheten av at det samarbeidet som er etablert innen bolyst og innflytterservice bør videreføres og forsterkes.

 

Regionale ungdomskonferanser.

De gjennomførte ungdomskonferansene har stort sett vært vellykket, og flere av ungdommenes «bestillinger» er gjennomført. Målgruppen ungdomsskole/högstadiet er kanskje i yngste laget. Målgruppe og innhold bør drøftes. Regionale ungdomskonferanser bør gjennomføres annethvert år. Kostnad cirka 100 000 kroner per konferanse – hovedsakelig til reiser og servering.

 

Vedlikeholde av kontakten med sentrale myndigheter

I prosjektperioden (fase 1 og 2) har prosjektet brukt mye tid og ressurser på å etablere god kontakt både regionalt og sentralt, og kunnskapen om regionen, dens muligheter og utfordringer, har økt. Det er viktig at dette vedlikeholdes. I motsatt fall vil sentralmyndighetenes oppmerksomhet avta raskt.

 

Kjell Schive

Tommie JirhedTillbaka

Region Vaajma

Regionprojekt Vaajma

Jemtweb Webbyrå 2013